เจเนเรชั่น สานพลังพันธมิตร Credit Suisse APAC Foundation Partner มุ่งแก้ปัญหาการว่างงานและขาดแคลนแรงงานในประเทศเวียดนามและไทย

สิงคโปร์, กุมภาพันธ์ 2566- เจเนเรชั่น องค์กรเพื่อสังคมระดับโลกที่มีพันธกิจในการเตรียมความพร้อม การจ้างงานและสนับสนุนผู้ขาดโอกาสให้มีอาชีพ จับมือร่วมกับ Credit Suisse APAC Foundation เพื่อมุ่งแก้ปัญหาการว่างงานและขาดแคลนแรงงานในประเทศเวียดนามและประเทศไทย

ความร่วมมือนี้จะสนับสนุนอุตสาหกรรมด้านการดูแลสุขภาพในประเทศไทยและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในประเทศเวียดนาม ด้วยการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานให้กับเยาวชนและสร้างโอกาสการจ้างงานที่ยั่งยืน

ความร่วมมือในประเทศไทย

ประเทศไทยมีอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.5 (ข้อมูลไตรมาสที่ 1 ปี 2565) แต่ในกลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง 15-24 ปี มีอัตราการว่างงานอยู่ที่ถึงร้อยละ 7 และเยาวชนไทยกว่าร้อยละ 15 ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา การทำงานหรือการฝึกอบรม และยังมีแนวโน้มว่างงานในระยะยาวที่เพิ่มมากขึ้น

นอกเหนือจากอัตราการว่างงานของเยาวชนที่สูงแล้วนั้น ประเทศไทยยังเผชิญกับการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมด้านการดูแลสุขภาพ โดยความต้องการบุคลากรด้านการดูแลสุขภาพเติบโตสูงอยู่ที่ร้อยละ 6.8 ต่อปี (CAGR ปี 2552-2562) ซึ่งแซงหน้าจำนวนบุคลากรจริงที่มีอัตราเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3 ต่อปีเท่านั้น

ขณะที่ความต้องการด้านการดูแลผู้สูงอายุมีเพิ่มมากขึ้นเพราะมีจำนวนประชากรสูงอายุและผู้ย้ายถิ่นวัยเกษียณที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย

ความร่วมมือกับ Credit Suisse APAC Foundation จะเพิ่มความเข้มแข็งให้กับโครงการพัฒนาทักษะอาชีพด้านการดูแลสุขภาพที่ เจเนเรชั่น ประเทศไทย ได้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวง อว.) อยู่ โดยโครงการนี้จะสามารถเพิ่มจำนวนผู้เรียนเป็น 200-250 คนได้ ในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งโครงการนี้ยังคงหาทุนสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐ และ/หรือ เอกชน ตลอดจนการสำรวจเพื่อพัฒนาบุคลากรอาชีพอื่นๆ ในสายงานด้านการดูแลสุขภาพเพิ่มเติม

ความร่วมมือในประเทศเวียดนาม

ประเทศเวียดนามมีผู้หางานที่ด้อยโอกาสจำนวนมาก และมีความต้องการแรงงานด้านเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น โดยกว่าร้อยละ 7 ของเยาวชนกลุ่มอายุ 15-24 ปีอยู่ในภาวะว่างงาน แต่อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลกลับขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถสูงในหลายๆตำแหน่ง ได้แก่ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักการตลาดดิจิทัล นักวิเคราะห์ข้อมูล นักออกแบบ UX และ quality assurance

ความร่วมมือนี้เป็นการพัฒนาโครงการด้านเทคโนโลยีในประเทศเวียดนาม โดยมุ่งศึกษาวิจัยตลาดแรงงานเป็นอย่างแรก ตลอดจนการวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนและนายจ้าง การประเมินศักยภาพของพันธมิตร รวมถึงการวิเคราะห์ทุนและการหารายได้

“การแก้ไขปัญหาการว่างงาน ไม่ใช่แค่การจัดหางานเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการมอบโอกาสในการจ้างงานที่มีความหมาย เติมเต็มและยั่งยืน เพื่อช่วยให้คนสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดของตัวเองและมีส่วนร่วมในการเติบโตและความเจริญของสังคม ซึ่งหมายถึงการลงทุนในด้านการศึกษาและการฝึกอบรม การส่งเสริมผู้ประกอบการและนวัตกรรม และการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการสร้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ” นายจีเรมี่ ฟ็อกซ์ ซีอีโอระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ของเจเนเรชั่น กล่าว

นายจีเรมี่ เสริมว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ Credit Suisse APAC Foundation เพื่อรับมือกับความท้าทายเร่งด่วนของการขาดแคลนบุคคลากรสายงานด้านการดูแลสุขภาพและเทคโนโลยี และการว่างงานของเยาวชนในประเทศไทยและเวียดนาม ความร่วมมือนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้เริ่มต้นอาชีพที่ประสบความสำเร็จในสายงานการดูแลสุขภาพและเทคโนโลยี และมีส่วนสนับสนุนความยั่งยืนในระยะยาวของอุตสาหกรรมเหล่านี้ในทั้งสองประเทศ”

“ภาวะโรคระบาดเร่งให้เยาวชนต้องเข้าถึงการฝึกทักษะอาชีพที่มีคุณภาพ เข้าถึงได้ ครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งจะทำให้เยาวชนเข้าถึงโอกาสในการจ้างงาน ซึ่งพันธมิตรอย่าง เจเนเรชั่นเป็นแนวหน้าของความท้าทายใหม่นี้ และเราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการทำงานร่วมกันในครั้งนี้ จะสร้างความแตกต่างได้ด้วยโครงการเชิงนวัตกรรมที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับบริบทของแต่ละประเทศ Laetitia Lienart, Head of Corporate Citizenship & Foundations APAC กล่าว

เจเนเรชั่น เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรระดับโลกที่มุ่งแก้ไขปัญหาการว่างงานและสนับสนุนความคล่องตัวทางเศรษฐกิจเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คน เจเนเรชั่นพัฒนาทักษะด้วยการฝึกอบรมเข้มข้นและสร้างโอกาสให้กับผู้คนได้เข้าถึงอาชีพและพยายามเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาสู่การจ้างงาน เจเนเรชั่น เปิดตัวในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายในกว่า 17 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาจากเจเนเรชั่น กว่า 70,000 คน โดยได้รับค่าจ้างรวมมากกว่า 630 ล้านดอลลาร์ และเจเนเรชั่นยังทำงานร่วมกับพันธมิตร เครือข่ายและผู้ให้ทุนกว่า 9,000 รายอย่างต่อเนื่อง รู้จักเจเนเรชั่นเพิ่มเติมได้ที่ generation.org

# # #

Generation, a global organization that prepares, places, and supports underserved people into life-changing careers has partnered with Credit Suisse APAC Foundation to address the issues of unemployment and labor shortages in Thailand and Vietnam.

The partnership will support the healthcare industry in Thailand by equipping youth with relevant, market-ready skills and providing them with sustainable employment opportunities, and will explore how to similarly support the tech industry in Vietnam.

Partnership in Thailand

Thailand’s official unemployment rate is approximately 1.5% (Q1 2022), but unemployment is estimated at 7% among youth aged 15-24. Approximately 15% of young people are not participating in education, employment, or training, and there is a rising trend in long-term unemployment.

Alongside high youth unemployment, Thailand is facing a shortage of talent in the healthcare industry. The demand for healthcare workers is growing at 6.8% p.a. (2009-2019 CAGR), outpacing supply of 3.0% p.a. growth. Elderly care demand is also growing due to an aging population, as well as retired immigrants.

The partnership with Credit Suisse APAC Foundation will strengthen the existing healthcare program of Generation Thailand in partnership with the Ministry of Higher Education, Science, Research, and Innovation (MHESI) by adding 200-250 learners over the course of 3 years. With a pathway to long-term sustainability, the program will also seek additional funding from the Government and/or the private sector, and explore additional healthcare roles.

Partnership in Vietnam

Vietnam has a large, disadvantaged population of job-seekers and an increasing demand for technology workers. Over 7% of youth in the age group of 15-24 are unemployed in Vietnam. Demand for technology and digital workers is growing faster than in other areas, but there is a lack of talent with relevant digital skills. Some particular roles that are growing in demand include software/web developers, digital marketing, data analysis, tech support, and UX design.

The partnership aims to explore the possibility of a technology program in Vietnam by researching the job market, identifying employer and learner needs, evaluating potential partners, and analyzing budget and fundraising options.

“Solving unemployment issues is not just about providing jobs, it’s about providing meaningful, fulfilling and sustainable employment opportunities that allow individuals to reach their full potential and contribute to the overall growth and prosperity of society. It also means investing in education and training, promoting entrepreneurship and innovation, and fostering an environment that supports job creation and economic growth,” said Dr. Jeremy Fox, Regional CEO of Generation.

He added, “We are excited to partner with Credit Suisse APAC Foundation to address the pressing challenges of healthcare and tech talent shortage and youth unemployment in Thailand and Vietnam. Our partnership will empower young learners to launch successful careers, and contribute to the long-term sustainability of these countries.”

“The pandemic has created an even more urgent need for young people to have access to quality, affordable, inclusive and market-relevant job training that will enable them to tap employment opportunities. Our partners such as Generation are at the forefront of this new challenge and we strongly believe that together, we can make a real difference with innovative, collaborative and contextualized programs,” said Laetitia Lienart, Head of Corporate Citizenship & Foundations APAC.