• Junior Software Developer Logo
 • Junior Software Developer Logo

เริ่มต้นการทำงานในสายเทคโนโลยีดิจิทัล

โปรแกรม Junior Software Developer คือ โครงการเตรียมความพร้อมให้ผู้ที่สนใจอยากเริ่มต้นอาชีพเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นอาชีพที่เป็นที่ต้องการในตลาดการทำงานสูงมาก โครงการของเราจัดขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงโอกาสด้านอาชีพ ผู้ต้องการเปลี่ยนสายอาชีพและสนใจทำงานในสายเทคโนโลยีดิจิทัล โดยผู้เรียนไม่เสียค่าใช้จ่าย

หลักสูตรอบรมรูปแบบ Full-time Bootcamp 15 สัปดาห์ ที่ได้รับการออกแบบเนื้อหาหลักสูตรร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลชั้นนำ โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นการปฏิบัติจริง พร้อมการสนับสนุนผู้เรียนในด้านการหางานและการเตรียมตัวสมัครงานทันทีหลังจบโครงการฯ

เข้าร่วมโครงการกับเรา! คุณจะได้เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้แก่ ทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆ ทักษะการทำงาน และทัศนคติที่องค์กรต้องการ โดยผู้เรียนไม่ต้องมีพื้นฐานในการทำงานด้านเทคโนโลยีมาก่อน

รูปแบบโครงการ

15 สัปดาห์

Full-time Bootcamp
วันจันทร์ – วันศุกร์
09:00 – 17.00 น.

วันเริ่มโครงการ

รุ่นที่ 5
17 กรกฎาคม – 30 ตุลาคม 2566*
*อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการสมัครเข้าโครงการ

 1. 10 นาที 1

  เริ่มต้นการสมัคร

  ขั้นตอนแรกคือการกรอกรายละเอียดส่วนตัวของคุณเพื่อลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
  สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

 2. 2-3 ชั่วโมง 2

  ทำแบบทดสอบ Logic, English Competency และ Technical Assessment

  กรุณาทำแบบทดสอบตรรกะ แบบทดสอบภาษาอังกฤษ และ แบบทดสอบด้านเทคโนโลยี โดยผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมในการทำแบบทดสอบนี้

 3. 30 นาที 3

  การสัมภาษณ์ทางวิดีโอ

  แบบทดสอบนี้เป็นการสัมภาษณ์ผ่านการอัดวิดีโอ ซึ่งจะช่วยให้เจเนเรชั่นเข้าใจความเหมาะสมของคุณกับโปรแกรมได้มากขึ้น เช่น อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านอยากมีอาชีพทางด้านเทคโนโลยี และ ทางเจเนเรชั่นสามารถช่วยเหลือท่านได้อย่างไร (อาจมีการสัมภาษณ์เพิ่มเติมทางโทรศัพท์)

 4. 4

  การประเมินเพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ

  เราจะทำการประเมินผู้สมัครและแจ้งผลการคัดเลือกผ่านทางอีเมล โดยจะใช้ระยะเวลา 2-3 สัปดาห์

 5. 5

  ประกาศผลการคัดเลือก

  ผู้สมัครจะได้รับแจ้งผลสัมภาษณ์ทางอีเมล ทั้งผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือก

 6. 6

  กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ

  หากคุณได้รับการคัดเลือก ขั้นตอนสุดท้ายคือจะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ

คุณสมบัติผู้เข้าโครงการ

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สัญชาติไทย
 • สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้เต็มเวลา วันจันทร์-ศุกร์ 9.00-17.00 น. เป็นเวลา 15 สัปดาห์
 • มีใจรักและมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ในการเขียนโปรแกรม/พัฒนาซอฟต์แวร์
 • กำลังประสบปัญหาว่างงาน หรือ ต้องการเปลี่ยนอาชีพมาในสายงานเทคโนโลยีดิจิทัล
 • พร้อมเข้ากระบวนการหางานทันทีหลังจบโครงการฯ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน

ทักษะใหม่ๆ ที่คุณจะได้เรียนรู้ในโปรแกรม
JUNIOR SOFTWARE DEVELOPER

บทบาทการทำงานของJUNIOR SOFTWARE DEVELOPER

Junior Software Developer ทำงานร่วมกับทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อสร้างเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใหม่ๆ คุณจะได้ทำงานร่วมกับ Senior Software Developer ในแผนกของคุณ และมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการทำโปรเจค ตั้งแต่การระดมความคิด การวางแผน การเขียนโค้ด จนถึงการทดสอบขั้นสุดท้าย (testing) ในฐานะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ คุณจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบว่าการออกแบบเว็บไซต์นั้นตรงตามความต้องการของลูกค้า และสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเว็บไซต์ได้

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

Technical Skills: คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะงานของ Developer โดยรวมไปถึงพื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ การใช้ภาษาโปรแกรมมิ่งในการสร้างเว็บไซต์ต่างๆ เช่น HTML, CSS, Javascript, React, Node JS, Express, Relational databases, MongoDB

Behaviours and Mindsets: พฤติกรรม และ ทัศนคติที่สำคัญต่อการทำงานที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ เช่น การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง, ความกระตือรือร้น, ความมุ่งมั่นในการทำงาน และ การแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Skills Application: การฝึกฝนทักษะต่างๆ จาก เคสตัวอย่างที่จำลองสถานการณ์เสมือนจริง

Employment Essentials: วิธีการหางานอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ของโครงการ

โปรแกรมของเจเนเรชั่นมุ่งเน้นการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ โดยใช้กรณีศึกษาจริงที่มาจากองค์กรสายเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งหลังจากที่คุณได้เรียนจบโครงการฯ คุณจะมีทักษะที่จำเป็นในการทำงาน ดังต่อไปนี้

 • สามารถออกแบบและสร้างระบบ ตลอดจนแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆ
 • ใช้ภาษาโปรแกรมมิ่ง เช่น HTML, Javascript, MongdoDB, Node, Express ในการสร้างชิ้นงานตามที่คุณได้รับมอบหมาย
 • สามารถตรวจสอบการเขียนโปรแกรมเพื่อให้ได้คุณภาพ
 • เรียนรู้ทักษะและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สำคัญต่อการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
 • สื่อสารและทำงานร่วมกันกับผู้ร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะที่คุณจะได้เรียนรู้

Technical Skills


หลักสูตรของเราจะช่วยให้คุณเรียนรู้ Technical skills จากตัวอย่างการทำงานจริง โดยหลังจากที่คุณจบจากหลักสูตรเรา คุณจะสามารถ:

 • เข้าใจโครงสร้างของการสร้างเว็บแอปพลิเคชั่น โดยใช้ภาษา HTML และ JavaScript
 • รู้จักการนำหลักการของ computer science และ algorithms ไปประยุกต์ใช้งาน
 • การควบคุมมาตรฐานการทำงานโดยใช้ Git
 • แก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค การบริหารโครงการแบบ Agile และ Scrum
 • ทดสอบคุณภาพของฟีเจอร์และงานพัฒนาต่างๆ ของเว็บแอปพลิเคชั่นอย่างละเอียด

เน้นการสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน! เราออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลมาก่อน

Behavior & Mindsets


งานทุกงานจะมีทักษะที่สำคัญและจำเป็น หลักสูตรของเราจะช่วยให้คุณสามารถ:

 • แก้ไขปัญหา อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทำงานให้รูปแบบ Agile
 • สื่อสารกับผู้ร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริหารเวลาและจัดลำดับความสำคัญของงานต่างๆ
 • การมุ่งเน้นอนาคต (Future-orientation)
 • กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
 • การทำงานเชิงรุก (Proactiveness)

จุดเด่นของการเข้าร่วมโปรแกรมของเจเนเรชั่น

หลักสูตรของเจเนเรชั่นจะช่วยเตรียมความพร้อมให้คุณเริ่มต้นการทำงานได้อย่างมั่นใจ โดยมีผู้สอนและที่ปรึกษา (Mentor) ของโครงการฯ ที่จะคอยช่วยเหลือและสนับสนุนผู้เรียนแต่ละคน รวมทั้งให้ข้อมูล คำแนะนำ และคำปรึกษาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ

สร้างความมั่นใจ

ผู้สอนและที่ปรึกษา (Mentor) ของเจเนเรชั่น จะทำหน้าที่มากกว่าแค่การสอนในห้องเรียน โดยจะให้ความรู้และคำปรึกษาที่ตรงประเด็นและเป็นข้อมูลเชิงลึกในสายงาน เพื่อช่วยให้คุณมีความมั่นใจและประสบความสำเร็จในสายอาชีพนี้

การเขียน Resume

Resume ที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการสมัครงาน ดังนั้น คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักในการเขียน Resume ที่สามารถแสดงศักยภาพของคุณให้กับบริษัทได้เห็นอย่างเต็มที่

การสัมภาษณ์งาน

คุณจะได้ฝึกวิธีการสัมภาษณ์งาน ได้รับคำแนะนำและเคล็ดลับการสัมภาษณ์งานต่างๆ ที่ช่วยให้คุณปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีความมั่นใจในการสัมภาษณ์งานมากขึ้น

การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

หลังจากที่คุณเรียนจบจากโครงการฯ เจเนเรชั่นและที่ปรึกษา (Mentor) จะยังคอยสนับสนุน ช่วยเหลือ และให้คำปรึกษา เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ

ข้อดีของการเข้าร่วมโปรแกรมของเจเนเรชั่น

เพื่อนร่วมหลักสูตร

คุณจะได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ที่มีความสนใจเดียวกันและช่วยเหลือกันตลอดหลักสูตร

กิจกรรมที่น่าสนใจ

คุณจะได้เข้าร่วมกิจกรรม และ workshop ที่พัฒนาศักยภาพ เสริมความมั่นใจให้คุณพร้อมก้าวสู่โลกการทำงานจริง

มีส่วนร่วมในการสนับสนุน
ผู้เรียนรุ่นถัดไป

เมื่อจบหลักสูตรและ ได้งานทำ คุณสามารถร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และ ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนรุ่นถัดไป

สนับสนุนอาชีพและความก้าวหน้าของคุณ

เจเนเรชั่น จะสนับสนุนและให้คำปรึกษาที่คุณพบเจอเมื่อเริ่มทำงาน