• Senior Care Professional Logo
 • Senior Care Professional Logo

เริ่มต้นอาชีพ “ผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพ”

เมื่อประเทศไทยก้าวสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ มีจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น อายุยาวขึ้น และอัตราการเสียชีวิตช้าลง “ผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพ” ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการดูแลสุขภาพ และมีมาตรฐานในการให้บริการจึงเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดแรงงาน

“Senior Care Professional” คือ โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่สนใจอยากทำงานในอาชีพ “ผู้ดูแลผู้สูงอายุ” เพื่อพัฒนาคุณให้พร้อมด้วยความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน และเข้าถึงโอกาสด้านอาชีพในสายงานการดูแลสุขภาพ ยกระดับมาตรฐานการบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยผู้เรียนไม่เสียค่าใช้จ่าย (ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหารประจำวัน)

รูปแบบโครงการ

14 สัปดาห์

หลักสูตรเข้มข้นแบบบูทแคมป์ (Full-time Bootcamp)
วันจันทร์ – วันศุกร์
09:00 – 17.00 น.

วันเริ่มโครงการ

รุ่นที่ 2
15 สิงหาคม - 17 พฤศจิกายน 2566
รุ่นที่ 3
(กำหนดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
เปิดรับสมัครรุ่นที่ 2 (10 ที่สุดท้าย)
ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 20 สิงหากคม 2566

เร็วๆนี้

ขั้นตอนการสมัครเข้าโครงการ

 1. 10 นาที 1

  เริ่มต้นการสมัคร

  ขั้นตอนแรกคือการกรอกรายละเอียดส่วนตัวของคุณเพื่อลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
  สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
  ลงทะเบียนแสดงความสนใจเข้าร่วมโครงการ

 2. 50 นาที 2

  ทำแบบทดสอบความรู้พื้นฐานต่าง ๆ

  กรุณาทำแบบทดสอบความรู้พื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพ แบบทดสอบภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และแบบทดสอบเกี่ยวกับอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพ โดยผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการดูแลผู้สูงอายุในการทำแบบทดสอบนี้

 3. 35 นาที 3

  การสัมภาษณ์โดยการอัดวีดีโอผ่านโปรแกรม HireVue

  แบบทดสอบนี้เป็นการสัมภาษณ์โดยการอัดวีดีโอผ่านโปรแกรม HireVue ซึ่งจะช่วยให้เจเนเรชั่นได้รู้จักและเข้าใจความเหมาะสมของผู้สมัครคุณกับโครงการได้มากขึ้น เช่น ทำไมคุณถึงอยากทำงานในตำแหน่งผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพ อะไรคือแรงบันดาลใจของคุณ

 4. 4

  การประเมินเพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ

  เราจะทำการประเมินผู้สมัคร เพื่อเข้าสู่รอบการสัมภาษณ์ต่อไป โดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์

 5. 5

  ประกาศผลการคัดเลือก

  ผู้สมัครจะได้รับแจ้งผลการคัดเลือกผ่านทางอีเมลทั้งผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือก หลังจากวันปิดรับสมัครประมาณ 2 สัปดาห์

 6. 6

  กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ

  หากคุณได้รับการคัดเลือก ขั้นตอนสุดท้ายคือจะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ

คุณสมบัติผู้เข้าโครงการ

 • จบมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สัญชาติไทย
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย พ.ศ. 2559)
 • สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้เต็มเวลา วันจันทร์-ศุกร์ 9.00-17.00 น. เป็นเวลา 14 สัปดาห์ (โดยประมาณ)
 • สามารถเรียนออนไลน์และฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง
 • สนใจและมีใจรักในการทำงานทางด้านผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพในรูปแบบ Full-time (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ)
 • กำลังประสบปัญหาว่างงาน มีอุปสรรคในการหางาน เจอผลกระทบจาก โควิด-19 หรือเข้าไม่ถึงโอกาสทางอาชีพ
 • พร้อมเข้ากระบวนการหางานทันทีหลังจบโครงการฯ
 • สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ระดับเบื้องต้น

ทักษะใหม่ ๆ ที่คุณจะได้เรียนรู้ในโครงการ Senior Care Professional

บทบาทการทำงานของผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพ

ปัจจุบันงานสายอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความต้องการในตลาดแรงงานสูงและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจในสายสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นเนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลผู้สูงอายุ Hospitel หรือ Wellness นอกจากนี้ เส้นทางอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุยังสามารถเติบโตไปได้ในสายสุขภาพได้ เช่น ผู้ช่วยพยาบาล (PN) หรือสายงานการบริการลูกค้า (Customer Service) ในสถานบริการต่าง ๆ ได้ด้วย

คุณจะได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพให้กับผู้สูงอายุที่ติดสังคม ผู้สูงอายุที่ติดบ้าน และผู้สูงอายุที่ติดเตียง รวมถึงการช่วยงานด้านการพยาบาลต่าง ๆ ในการดูแลให้การพยาบาลเบื้องต้นตามขอบเขตที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุสามารถรับผิดชอบได้ เช่น

 • อาบน้ำ เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า เตรียมยาตามที่แพทย์สั่ง จัดอาหารตามความเหมาะสม (ป้อนอาหาร ให้อาหารทางสายยาง ตามอาการ)
 • ดูแลเบื้องต้นเมื่อผู้สูงอายุมีอาการเจ็บป่วย เช่น การวัดไข้ การวัดความดัน การเช็ดตัวลดไข้ การทำแผลเบื้องต้น การพลิกตะแคงตัวผู้สูงอายุ การทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น
 • สังเกตอาการของผู้สูงอายุ บันทึกการดูแลในแต่ละวัน และแจ้งกับญาติถึงอาการเปลี่ยนแปลง
 • อยู่เป็นเพื่อนคุยกับผู้สูงอายุ ทำกิจกรรมของผู้สูงอายุ เช่น อ่านหนังสือ พาไปเดินเล่น ผ่อนคลายจิตใจ ฯลฯ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • Technical Skills: ความรู้ทั่วไปในการดูแลผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพ การดูแลส่วนบุคคล การฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพ การประเมินภาวะวิกฤต การช่วยชีวิต การปฐมพยาบาลและการส่งต่อแนวคิดเกี่ยวกับผู้ดูแลและความเป็นมืออาชีพ และการฝึกทักษะอาชีพด้านภาษาและคอมพิวเตอร์
 • Behavior Skills and Mindsets: พฤติกรรมและทัศนคติที่สำคัญต่อการทำงานที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในสายอาชีพการดูแลผู้สูงอายุ เช่น กรอบความคิดแบบเติบโต ความกระตือรือร้น ความอดทนไม่ย่อท้อต่อุปสรรค ความรับผิดชอบส่วนบุคคล ความมุ่งมั่นในการทำงาน การทำงานแบบละเอียดรอบคอบ การวางแผนสำหรับอนาคต การสื่อสาร และความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น
 • Employment Essentials: วิธีการหางานอย่างมีประสิทธิภาพ และการสมัครงาน การเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน การเติบโตในสายงาน

ผลลัพธ์ของโครงการ

โปรแกรมของเจเนเรชั่นมุ่งเน้นการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ โดยใช้กรณีศึกษาจริงที่เจเนรชั่นได้เก็บและรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการที่ร่วมเป็นพัมธมิตรในสายงานด้านการดูแลสุขภาพ ซึ่งหลังจากที่คุณได้เรียนจบโครงการฯ คุณจะมีทักษะที่จำเป็นในการทำงาน ดังต่อไปนี้

 • มีความเชี่ยวชาญและความมั่นใจในการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพ ซึ่งได้ผ่านการอบรมโดยมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ผ่านการรับรองหลักสูตรโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข และหลักสูตรมาตราฐานระดับบสากลจากองค์กรเจเนเรชั่น
 • สื่อสารและทำงานร่วมกันกับผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เรียนรู้ทักษะและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่สำคัญต่อการทำงาน หน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพ
 • มีโอกาสเข้าร่วมงานกับบริษัทชั้นนำในสายสุขภาพด้านการดูแลผู้สูงอายุ
 • สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุได้ถูกต้องตามกฏหมาย
 • ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายศิษย์เก่าของเจเนเรชั่น ประเทศไทย

ทักษะที่คุณจะได้เรียนรู้

Technical Skills


หลักสูตรของเราจะช่วยให้คุณเรียนรู้ทักษะทางด้านเทคนิค (Technical skills) จากตัวอย่างการทำงานจริง โดยหลังจากที่คุณจบหลักสูตรเรา คุณจะมีความเป็นมืออาชีพในการดูแลผู้สูงอายุในเรื่อง:

 • การส่งเสริมสุขภาพ การดูแลส่วนบุคคล การฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพ
 • การประเมินภาวะวิกฤต การช่วยชีวิต การปฐมพยาบาล และการส่งต่อแนวคิดเกี่ยวกับผู้ดูแล
 • ทักษะอาชีพด้านภาษา คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ

เน้นการสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน! เราออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้เรื่องการดูแลผู้สูงอายุมาก่อน หรือผู้ที่ต้องการเติบโตไปในสายบริการในธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ

Behavior & Mindsets


งานทุกงานจะมีทักษะที่สำคัญและจำเป็น หลักสูตรของเราจะช่วยเสริมให้คุณได้:

 • มีความสามารถในการเข้าใจผู้สูงอายุถึงความคิด อารมณ์ หรือความรู้สึกของอีกฝ่าย (Empathy)
 • รู้จักวิธีการบริการและดูแลลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ (Customer-service mind
 • มีความเข้าอกเข้าใจในผู้สูงอายุมากขึ้น (Understanding elderly)
 • มีความมุ่งมั่นและอดทนในสายงานที่ทำอยู่ (Patient)
 • รู้จักการวางแผนเพื่อมุ่งเน้นอนาคต (Future-orientation)

จุดเด่นของการเข้าร่วมโปรแกรมของเจเนเรชั่น

หลักสูตรของเจเนเรชั่นจะช่วยเตรียมความพร้อมให้คุณเริ่มต้นการทำงานได้อย่างมั่นใจ โดยมีผู้สอนและที่ปรึกษา (Mentor) ของโครงการฯ ที่จะคอยช่วยเหลือและสนับสนุนผู้เรียนแต่ละคน รวมทั้งให้ข้อมูล คำแนะนำ และคำปรึกษาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ

สร้างความมั่นใจ

ผู้สอนและที่ปรึกษา (Mentor) ของเจเนเรชั่น จะทำหน้าที่มากกว่าแค่การสอนในห้องเรียน โดยจะให้ความรู้และคำปรึกษาที่ตรงประเด็นและเป็นข้อมูลเชิงลึกในสายงาน เพื่อช่วยให้คุณมีความมั่นใจและประสบความสำเร็จในสายอาชีพนี้

การเขียน Resume

Resume ที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการสมัครงาน ดังนั้น คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักในการเขียน Resume ที่สามารถแสดงศักยภาพของคุณให้กับบริษัทได้เห็นอย่างเต็มที่

การสัมภาษณ์งาน

คุณจะได้ฝึกวิธีการสัมภาษณ์งาน ได้รับคำแนะนำและเคล็ดลับการสัมภาษณ์งานต่างๆ ที่ช่วยให้คุณปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีความมั่นใจในการสัมภาษณ์งานมากขึ้น

การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

หลังจากที่คุณเรียนจบจากโครงการฯ เจเนเรชั่นและที่ปรึกษา (Mentor) จะยังคอยสนับสนุน ช่วยเหลือ และให้คำปรึกษา เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ

ข้อดีของการเข้าร่วมโปรแกรมของเจเนเรชั่น

เพื่อนร่วมหลักสูตร

คุณจะได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ที่มีความสนใจเดียวกันและช่วยเหลือกันตลอดหลักสูตร

กิจกรรมที่น่าสนใจ

คุณจะได้เข้าร่วมกิจกรรม และ workshop ที่พัฒนาศักยภาพ เสริมความมั่นใจให้คุณพร้อมก้าวสู่โลกการทำงานจริง

มีส่วนร่วมในการสนับสนุน
ผู้เรียนรุ่นถัดไป

เมื่อจบหลักสูตรและ ได้งานทำ คุณสามารถร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และ ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนรุ่นถัดไป

สนับสนุนอาชีพและความก้าวหน้าของคุณ

เจเนเรชั่น จะสนับสนุนและให้คำปรึกษาที่คุณพบเจอเมื่อเริ่มทำงาน

วิธีสมัครเข้าโครงการ

วิธีสมัครและทำแบบทดสอบ

วิธีสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม HireVue