เริ่มต้นอาชีพ “ผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพ”

เมื่อประเทศไทยก้าวสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ มีจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น อายุยาวขึ้น และอัตราการเสียชีวิตช้าลง “ผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพ” ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการดูแลสุขภาพ และมีมาตรฐานในการให้บริการจึงเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดแรงงาน

“Senior Care Professional” คือ โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่สนใจอยากทำงานในอาชีพ “ผู้ดูแลผู้สูงอายุ” เพื่อพัฒนาคุณให้พร้อมด้วยความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน และเข้าถึงโอกาสด้านอาชีพในสายงานการดูแลสุขภาพ ยกระดับมาตรฐานการบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยผู้เรียนไม่เสียค่าใช้จ่าย

รูปแบบโครงการ

13 สัปดาห์

หลักสูตรเข้มข้นแบบบูทแคมป์ (Full-time Bootcamp)
วันจันทร์ – วันศุกร์
09:00 – 17.00 น.

วันเริ่มโครงการ

รุ่นที่ 1
20 กุมภาพันธ์ – 26 พฤษภาคม 2566

ขั้นตอนการสมัครเข้าโครงการ

  1. 10 นาที 1

    เริ่มต้นการสมัคร

    ขั้นตอนแรกคือการกรอกรายละเอียดส่วนตัวของคุณเพื่อลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
    สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

  2. 50 นาที 2

    ทำแบบทดสอบความรู้พื้นฐานต่าง ๆ

    กรุณาทำแบบทดสอบความรู้พื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพ แบบทดสอบภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และแบบทดสอบเกี่ยวกับอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพ โดยผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการดูแลผู้สูงอายุในการทำแบบทดสอบนี้

  3. 3

    การประเมินเพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ

    เราจะทำการประเมินผู้สมัคร เพื่อเข้าสู่รอบการสัมภาษณ์ต่อไป โดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์

  4. 45 นาที 4

    การสัมภาษณ์สดผ่านทางโปรแกรม HireVue

    แบบทดสอบนี้เป็นการสัมภาษณ์ผ่านสดผ่านทางโปรแกรม HireVue ซึ่งจะช่วยให้เจเนเรชั่นเข้าใจความเหมาะสมของคุณกับโปรแกรมได้มากขึ้น เช่น ทำไมคุณถึงอยากทำงานในตำแหน่งผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพ อะไรคือแรงบันดาลใจของคุณ

  5. 5

    ประกาศผลการคัดเลือก

    ผู้สมัครจะได้รับแจ้งผลการคัดเลือกผ่านทางอีเมลทั้งผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือก หลังจากวันปิดรับสมัครประมาณ 2 สัปดาห์

  6. 6

    กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ

    หากคุณได้รับการคัดเลือก ขั้นตอนสุดท้ายคือจะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ

คุณสมบัติผู้เข้าโครงการ

  • จบมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
  • อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • สัญชาติไทย
  • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
  • ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย พ.ศ. 2559)
  • สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้เต็มเวลา วันจันทร์-ศุกร์ 9.00-17.00 น. เป็นเวลา 12 สัปดาห์ (โดยประมาณ)
  • สามารถเรียนออนไลน์และฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง
  • สนใจและมีใจรักในการทำงานทางด้านผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพในรูปแบบ Full-time (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ)
  • กำลังประสบปัญหาว่างงาน มีอุปสรรคในการหางาน เจอผลกระทบจาก โควิด-19 หรือเข้าไม่ถึงโอกาสทางอาชีพ
  • พร้อมเข้ากระบวนการหางานทันทีหลังจบโครงการฯ
  • สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ระดับเบื้องต้น

ทักษะใหม่ ๆ ที่คุณจะได้เรียนรู้ในโครงการ Senior Care Professional

บทบาทการทำงานของผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพ

ปัจจุบันงานสายอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความต้องการในตลาดแรงงานสูงและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจในสายสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นเนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลผู้สูงอายุ Hospitel หรือ Wellness นอกจากนี้ เส้นทางอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุยังสามารถเติบโตไปได้ในสายสุขภาพได้ เช่น ผู้ช่วยพยาบาล (PN) หรือสายงานการบริการลูกค้า (Customer Service) ในสถานบริการต่าง ๆ ได้ด้วย

คุณจะได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพให้กับผู้สูงอายุที่ติดสังคม ผู้สูงอายุที่ติดบ้าน และผู้สูงอายุที่ติดเตียง รวมถึงการช่วยงานด้านการพยาบาลต่าง ๆ ในการดูแลให้การพยาบาลเบื้องต้นตามขอบเขตที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุสามารถรับผิดชอบได้ เช่น

  • อาบน้ำ เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า เตรียมยาตามที่แพทย์สั่ง จัดอาหารตามความเหมาะสม (ป้อนอาหาร ให้อาหารทางสายยาง ตามอาการ)
  • ดูแลเบื้องต้นเมื่อผู้สูงอายุมีอาการเจ็บป่วย เช่น การวัดไข้ การวัดความดัน การเช็ดตัวลดไข้ การทำแผลเบื้องต้น การพลิกตะแคงตัวผู้สูงอายุ การทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น
  • สังเกตอาการของผู้สูงอายุ บันทึกการดูแลในแต่ละวัน และแจ้งกับญาติถึงอาการเปลี่ยนแปลง
  • อยู่เป็นเพื่อนคุยกับผู้สูงอายุ ทำกิจกรรมของผู้สูงอายุ เช่น อ่านหนังสือ พาไปเดินเล่น ผ่อนคลายจิตใจ ฯลฯ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • Technical Skills: ความรู้ทั่วไปในการดูแลผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพ การดูแลส่วนบุคคล การฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพ การประเมินภาวะวิกฤต การช่วยชีวิต การปฐมพยาบาลและการส่งต่อแนวคิดเกี่ยวกับผู้ดูแลและความเป็นมืออาชีพ และการฝึกทักษะอาชีพด้านภาษาและคอมพิวเตอร์
  • Behavior Skills and Mindsets: พฤติกรรมและทัศนคติที่สำคัญต่อการทำงานที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในสายอาชีพการดูแลผู้สูงอายุ เช่น กรอบความคิดแบบเติบโต ความกระตือรือร้น ความอดทนไม่ย่อท้อต่อุปสรรค ความรับผิดชอบส่วนบุคคล ความมุ่งมั่นในการทำงาน การทำงานแบบละเอียดรอบคอบ การวางแผนสำหรับอนาคต การสื่อสาร และความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น
  • Employment Essentials: วิธีการหางานอย่างมีประสิทธิภาพ และการสมัครงาน การเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน การเติบโตในสายงาน

ผลลัพธ์ของโครงการ

โปรแกรมของเจเนเรชั่นมุ่งเน้นการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ โดยใช้กรณีศึกษาจริงที่เจเนรชั่นได้เก็บและรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการที่ร่วมเป็นพัมธมิตรในสายงานด้านการดูแลสุขภาพ ซึ่งหลังจากที่คุณได้เรียนจบโครงการฯ คุณจะมีทักษะที่จำเป็นในการทำงาน ดังต่อไปนี้

  • มีความเชี่ยวชาญและความมั่นใจในการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพ ซึ่งได้ผ่านการอบรมโดยมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ผ่านการรับรองหลักสูตรโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข และหลักสูตรมาตราฐานระดับบสากลจากองค์กรเจเนเรชั่น
  • สื่อสารและทำงานร่วมกันกับผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เรียนรู้ทักษะและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่สำคัญต่อการทำงาน หน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพ
  • มีโอกาสเข้าร่วมงานกับบริษัทชั้นนำในสายสุขภาพด้านการดูแลผู้สูงอายุ
  • สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุได้ถูกต้องตามกฏหมาย
  • ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายศิษย์เก่าของเจเนเรชั่น ประเทศไทย

ทักษะที่คุณจะได้เรียนรู้

Technical Skills


หลักสูตรของเราจะช่วยให้คุณเรียนรู้ทักษะทางด้านเทคนิค (Technical skills) จากตัวอย่างการทำงานจริง โดยหลังจากที่คุณจบหลักสูตรเรา คุณจะมีความเป็นมืออาชีพในการดูแลผู้สูงอายุในเรื่อง:

  • การส่งเสริมสุขภาพ การดูแลส่วนบุคคล การฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพ
  • การประเมินภาวะวิกฤต การช่วยชีวิต การปฐมพยาบาล และการส่งต่อแนวคิดเกี่ยวกับผู้ดูแล
  • ทักษะอาชีพด้านภาษา คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ

เน้นการสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน! เราออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้เรื่องการดูแลผู้สูงอายุมาก่อน หรือผู้ที่ต้องการเติบโตไปในสายบริการในธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ

Behavior & Mindsets


งานทุกงานจะมีทักษะที่สำคัญและจำเป็น หลักสูตรของเราจะช่วยเสริมให้คุณได้:

  • มีความสามารถในการเข้าใจผู้สูงอายุถึงความคิด อารมณ์ หรือความรู้สึกของอีกฝ่าย (Empathy)
  • รู้จักวิธีการบริการและดูแลลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ (Customer-service mind
  • มีความเข้าอกเข้าใจในผู้สูงอายุมากขึ้น (Understanding elderly)
  • มีความมุ่งมั่นและอดทนในสายงานที่ทำอยู่ (Patient)
  • รู้จักการวางแผนเพื่อมุ่งเน้นอนาคต (Future-orientation)

Locations

จุดเด่นของการเข้าร่วมโปรแกรมของเจเนเรชั่น

หลักสูตรของเจเนเรชั่นจะช่วยเตรียมความพร้อมให้คุณเริ่มต้นการทำงานได้อย่างมั่นใจ โดยมีผู้สอนและที่ปรึกษา (Mentor) ของโครงการฯ ที่จะคอยช่วยเหลือและสนับสนุนผู้เรียนแต่ละคน รวมทั้งให้ข้อมูล คำแนะนำ และคำปรึกษาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ

สร้างความมั่นใจ

ผู้สอนและที่ปรึกษา (Mentor) ของเจเนเรชั่น จะทำหน้าที่มากกว่าแค่การสอนในห้องเรียน โดยจะให้ความรู้และคำปรึกษาที่ตรงประเด็นและเป็นข้อมูลเชิงลึกในสายงาน เพื่อช่วยให้คุณมีความมั่นใจและประสบความสำเร็จในสายอาชีพนี้

การเขียน Resume

Resume ที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการสมัครงาน ดังนั้น คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักในการเขียน Resume ที่สามารถแสดงศักยภาพของคุณให้กับบริษัทได้เห็นอย่างเต็มที่

การสัมภาษณ์งาน

คุณจะได้ฝึกวิธีการสัมภาษณ์งาน ได้รับคำแนะนำและเคล็ดลับการสัมภาษณ์งานต่างๆ ที่ช่วยให้คุณปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีความมั่นใจในการสัมภาษณ์งานมากขึ้น

การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

หลังจากที่คุณเรียนจบจากโครงการฯ เจเนเรชั่นและที่ปรึกษา (Mentor) จะยังคอยสนับสนุน ช่วยเหลือ และให้คำปรึกษา เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ

ข้อดีของการเข้าร่วมโปรแกรมของเจเนเรชั่น

เพื่อนร่วมหลักสูตร

คุณจะได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ที่เข้าร่วมหลักสูตรเดียวกัน

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เข้าร่วมกิจกรรม และ workshop เพื่อพัฒนาศักยภาพของคุณ

เป็นส่วมร่วมในการสนับสนุน ผู้เข้าเรียนรุ่นถัดไป

คุณสามารถร่วมเป็น mentors ของโครงการเราได้เช่นกัน

สนับสนุนอาชีพของคุณ

เจเนเรชั่นจะช่วยคุณแก้ปัญหาต่างๆ ที่พบเจอเมื่อเริ่มทำงาน