#GenMentor อาสา

ผู้สร้างแรงบันดาลใจ แนะแนวทาง สนับสนุน และถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานให้กับผู้เรียนในโครงการฯ ของเจเนเรชั่น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถก้าวเข้าสู่เส้นทางอาชีพใหม่ได้อย่างประสบความสำเร็จด้วยความมั่นใจ คุณจะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมร่วมกับเจเนเรชั่น

มาร่วมเป็น #GenMentor อาสากับเรา ใช้ทักษะและประสบการณ์ของคุณเพื่อเปลี่ยนชีวิตคนให้ดีกว่าเดิม!

#GenMentorJSD

Junior Software Developer

เมนเทอร์อาสาโครงการนักพัฒนาซอฟต์แวร์
(Junior Software Developer—JSD)

#GenMentorSCPro

Senior Care Professional

เมนเทอร์อาสาโครงการผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพ
(Senior Care Professional—SCPro)

ร่วมเป็น #GENMENTOR กับเราแล้วได้อะไร...

Impact

มีส่วนร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในการช่วยเหลือกลุ่มคนว่างงาน ขาดทักษะและประสบการณ์ให้ได้งานอย่างที่ตั้งใจ

Network

สร้าง/ขยายเครือข่ายในสายงาน

Skill

ได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษา และการโค้ช

CSR

ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร และ กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

#GenMentorJSD

โครงการนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Junior Software Developer) มีเป้าหมายหลักในการพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการฝึกอบรมเพิ่มทักษะที่จำเป็นต่าง ๆ ให้กับผู้ที่กำลังหางาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน และจัดหาโอกาสการจ้างงานในสายงานด้านเทคโนโลยี

ผู้เรียนในโครงการฯ มาจากภูมิหลังด้านการศึกษาและประสบการณ์ทำงานที่หลากหลาย รวมถึงมีอุปสรรคในการเข้าถึงตลาดแรงงาน และได้รับผลกระทบจากโควิด-19
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฯ

เจเนเรชั่นกำลังมองหาผู้ที่มีประสบการณ์จากสายงานเทคโนโลยีที่สามารถส่งต่อแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนของเรา และสนับสนุนผู้เรียนตลอดเส้นทางการเปลี่ยนแปลงสายอาชีพ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนและการทำงานจริงในสายงานด้านเทคโนโลยี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ผู้เรียนแบบกลุ่ม (4-5 คน) เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน และการทำงานจริงในสายงานเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งระหว่างและหลังจบบูทแคมป์ ในเรื่องต่อไปนี้
  • CV/ Portfolio Feedback
  • Interview Mock-up การเตรียมตัว และ จำลองสัมภาษณ์งาน
  • Project advice and presentation prep แนะนำการทำโปรเจค และ นำเสนอโปรเจค
  • Career Clinic – Career path, การสอบ technical และ การปรับตัวในการทำงาน
 • แบ่งปันประสบการณ์ และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการทำงานในสายเทคโนโลยีดิจิทัล  รวมถึงการเติบโตในสายอาชีพ และการปรับตัวในที่ทำงาน เป็นต้น
 • ให้กำลังใจ และส่งต่อแรงบันดาลใจกับผู้เรียนให้ก้าวข้ามอุปสรรคระหว่างเรียน และในกระบวนการหางาน
 • พบปะกับผู้เรียนเพื่อให้คำปรึกษาตามตารางกิจกรรม อย่างน้อย 8 ชั่วโมง/เดือน หรือประมาณ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ และเก็บข้อมูลของผู้เรียนในแบบฟอร์มที่โครงการฯ เตรียมไว้ให้
 • เช็คอินออนไลน์กับทีมงานเจเนเรชั่น เดือนละครั้ง เพื่ออัพเดทและส่งข้อมูลผู้เรียน

คุณสมบัติ

 • อายุ 25 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ทำงานสาย tech หรือ รับคนเข้าทำงานในสายเทคโนโลยีดิจิทัลมาอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความเข้าใจงาน และตลาดงานในสายเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นอย่างดี
 • สื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
 • มีใจรักที่จะเป็นที่ปรึกษาใหักับผู้เปลี่ยนสายงาน (non-tech background) ที่สนใจตำแหน่งงานในสายนี้
 • มีเวลาอย่างน้อย 8 ชั่วโมง/เดือน หรือ ประมาณ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ ในการเป็น GenMentorJSD อาสา ตลอดระยะเวลาโครงการฯ
 • มีทักษะในการรับฟัง และพูดคุยแบบเป็นกันเอง (หากมีประสบการณ์การ coaching จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • หากมีประสบการณ์ทำงานกับกลุ่มคนที่หลากหลาย หรือ กลุ่ม “เปราะบาง” จะเป็นประโยชน์อย่างมาก

มาร่วมเป็น #GenMentorJSD กับเรา

 1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครด้านล่าง
 2. เจเนเรชั่นทำการพิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมในการเป็น #GenMentorJSD เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ
 3. เจเนเรชั่นจะแจ้งผลการคัดเลือกผ่านทางอีเมล และผู้สมัครยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ

สมัครที่นี่

#GenMentorSCPro

โครงการด้านการดูแลสุขภาพ (Healthcare) หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพ (Senior Care Professional: SC Pro) มีเป้าหมายหลักในการพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมด้านการดูแลสุขภาพ โดยการฝึกอบรมเพิ่มทักษะที่จำเป็นต่าง ๆ ให้กับผู้ที่กำลังหางาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน และจัดหาโอกาสการจ้างงานในสายงานด้านการดูแลสุขภาพ ผู้เรียนในโครงการฯ มาจากภูมิหลังด้านการศึกษาและประสบการณ์ทำงานที่หลากหลาย มีอุปสรรคในการเข้าถึงตลาดแรงงาน และได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฯ

เจเนเรชั่นกำลังมองหาผู้ที่มีประสบการณ์จากสายงานหรือธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ (หรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ) ที่สามารถส่งต่อแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนของเรา และสนับสนุนผู้เรียนตลอดเส้นทางการเปลี่ยนแปลงสายอาชีพ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนและการทำงานจริงในสายงานดังกล่าว

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • แบ่งปันประสบการณ์ และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเรียนและการทำงานในสายผู้ดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงการปรับตัวในที่ทำงาน
 • เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำผู้เรียนแบบกลุ่ม (4-5 คน) ในการเตรียมความพร้อมสมัครงาน และการทำงานจริงในสายผู้ดูแลผู้สูงอายุ ทั้งระหว่างและหลังจบบูทแคมป์ ในด้านต่อไปนี้
  • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) /CV
  • Interview Mock-up (การเตรียมตัว และจำลองการสัมภาษณ์งาน)
  • การปรับตัวในการทำงาน
 • ช่วยเหลือ ให้กำลังใจ และส่งต่อแรงบันดาลใจกับผู้เรียนให้ก้าวข้ามอุปสรรคระหว่างเรียนและในการทำงาน
 • พบปะกับผู้เรียนแบบออนไลน์ อย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์ และติดตามเก็บข้อมูลของผู้เรียน
 • ประชุมออนไลน์กับทีมงานเจเนเรชั่นเพื่ออัพเดทและส่งข้อมูลผู้เรียน อย่างน้อย 1 ครั้ง/ 2 สัปดาห์

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ทำงาน หรืออยู่ในอุตสาหกรรมสายดูแลสุขภาพ (โดยเฉพาะสายอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ) มาอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  สื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
 • มีใจรักในการเป็นเป็นที่ปรึกษาใหักับผู้ว่างงานที่สนใจตำแหน่งในสายงานนี้
 • มีความเข้าใจงานและตลาดงานในสายผู้ดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างดี
 • มีเวลาอย่างน้อย 4 ชั่วโมง/เดือนในการเป็นที่ปรึกษา #GenMentorSCPro ตลอดระยะเวลาโครงการ
 • มีทักษะในการรับฟังและพูดคุยแบบเป็นกันเอง (หากมีประสบการณ์การ coaching จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • หากมีประสบการณ์ทำงานกับกลุ่มคนที่หลากหลายหรือกลุ่มเปราะบาง จะเป็นประโยชน์อย่างมาก

มาร่วมเป็น #GenMentorSCPro กับเรา

 1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครด้านล่าง
 2. เจเนเรชั่นทำการพิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมในการเป็น #GenMentorSCPro เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ
 3. เจเนเรชั่นจะแจ้งผลการคัดเลือกผ่านทางอีเมล และผู้สมัครยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ

สมัครที่นี่