การเปิดรับข้อเสนอ (RFP) เข้าร่วมศึกษาถอดองค์ความรู้สำหรับสถาบันสังเกตการณ์ (OBSERVER)

ประกาศเปิดรับสมัครให้สถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยที่สนใจยื่นข้อเสนอ (Request for Proposal: RFP) เพื่อเข้าร่วมกระบวนการคัดเลือกการเป็น “สถาบันสังเกตการณ์ (Observer)” สำหรับโครงการฝึกอบรมทักษะทางอาชีพที่จะนำไปสู่การจ้างงานในหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพ (Senior Care Professional: SCPro)

สถาบันสังเกตการณ์ (Observer) จะได้รับโอกาสในการทำงานและเรียนรู้ร่วมกับเจเนเรเชั่น ประเทศไทย เพื่อประมวลองค์ความรู้ในการดำเนินโครงการทางด้านการดูแลสุขภาพตาม 7 ขั้นตอนของเจเนเรชั่น ภายใต้บริบทของประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งในการขยายผลโครงการฯ รวมทั้งการขยายสาขาทักษะงานและจำนวนผู้เรียนที่จะเข้าร่วมการฝึกอบรมในอนาคต

หากสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประวัติการทำงานของสถาบันที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินการส่งเสริมการจ้างงานสำหรับนักศึกษา
  • ความสนใจที่จะเป็น Training Partner หรือ Delivery Partner ในอนาคต แต่ยังอยู่ในช่วงของการวางแผนและเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ
  • มีบุคลากรที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านสถานประกอบการและภาคเอกชน ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านการจัดการผู้เรียน และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่น การทำการตลาด หรือ การจัดการให้คำปรึกษา (Mentorship) เป็นต้น
  • มีศูนย์การเรียนรู้หรือศูนย์ส่งเสริมอาชีพที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายในสาขาด้านการดูแลสุขภาพ
  • มีความสนใจที่จะยื่นขอการรับรอง อยู่ในกระบวนการ หรือได้ผ่านการรับรองหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 420 ชม.จาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข
  • มีความพร้อมในการสรุปผลการเรียนรู้ที่ได้จากการสังเกตการณ์ และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

มาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเจเนเรชั่นได้แล้ววันนี้!

ปิดรับการยื่นข้อเสนอ (RFP) ในวันที่ 8 ตุลาคม 2566

สามารถดาวน์โหลดเอกสารสำหรับการยื่นข้อเสนอได้ที่นี่